Mod 2017

An coineachan C27a

An tidsear C23ai

Anns an dorchadas C22aii

Balaich an iasgaich C45

Bidh mo sheanmhair a’ gearan C42i

Chluinn mi na h-eoin C23aii

Deich is a’ fas C42ii

Feagal an tairneanaich C26a

Maol ruanaidh C44i

Miosachan C22a

Mo ghille dubh C44ii

Tha botannan dearg aig Mairi C26

Tha sinn uile toilichte C27

Tha smeorach sa mhadainn chiuin C44a

Uilebheist Eilidh C42a

 

Audio Files:

Action Song – C1/2:

Orain/Songs:

Poems: