Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Fàilte chridheil bhlàth oirbh chun na làraich-lìn ùir againn. Tha an làrach seo làn fiosrachaidh mu bheatha na sgoile agus a’ comharrachadh soirbheachas na sgoile. Tha sinn ag obair gu cruaidh gus susbaint a chur air an làraich agus tha mi taingeil airson ur foighidinn. Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ribh agus ma tha ceistean no beachdan sam bith agaibh, bhiodh sinn toilichte cluinntinn bhuaibh.

Leis gach deagh dhùrachd,

Mgr Iain Eòsaph MacNèill

Ceannard na Sgoile

Latest News


Sàr-sgoilearan

22nd September 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.

Read More

Sàr-sgoilearan

15th September 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.  

Read More

Sàr-sgoilearan

25th August 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.

Read More

C1

25th August 2017
Tha sinn a’ tighinn gu deireadh an dàrna seachdain againn agus tha C1 a’ seatlaigeadh a-staigh! We are coming to the end of week two and our P1 children are settling in well. :-)  

Read More

View More Posts