Sàr-sgoilearan

Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly. Sgoinneil!