C1

Tha sinn a’ tighinn gu deireadh an dàrna seachdain againn agus tha C1 a’ seatlaigeadh a-staigh! We are coming to the end of week two and our P1 children are settling in well.