Comhairle nan Leabhraichean

Nach math a rinn Seumas (C5), Ayden (C6) agus Laura (C7) a fhuair molaidhean airson na postairean aca airson Latha nan Leabhraichean!  Well done to Seumas (C5), Ayden (C6) and Laura (C7) who took part in the Gaelic Books Council competition for World Book Day and their posters were praised.